«

»

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 UPOL powstać może:

 • od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego;
 • od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego.

Zasadą jest pierwsza z opisanych sytuacji. Jako przykłady okoliczności, w przypadku wystąpienia których obowiązek podatkowy powstaje w kolejnym miesiącu, wymienić można: nabycie przedmiotu opodatkowania, rozpoczęcie wynajmowania przedmiotu opodatkowania należącego do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wejście w posiadanie samoistne przedmiotu opodatkowania, nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Wystąpienie drugiej, określanej mianem wakacji podatkowych, wiąże się z zaistnieniem jednego z konkretnych rodzajów okoliczności, od której uzależnione jest istnienie budynku albo budowli. Innymi słowy, aby opóźnić powstanie obowiązku podatkowego, musi nastąpić wybudowanie obiektu budowlanego: budynku albo budowli.

Analizując konstrukcję tego przepisu należy dojść do wniosku, że ustawodawca wprowadza za jego pomocą preferencję dla nowych budynków oraz budowli.

Z oczywistych powodów, opóźnienie powstania obowiązku podatkowego nie może dotyczyć gruntów. O początku istnienia możemy mówić bowiem wyłącznie w odniesieniu do czegoś, co wcześniej nie istniało. Będą to zatem obiekty budowlane: budynki i budowle.

Warto zwrócić na poprawną konstrukcję przepisu, który mówi o „powstaniu okoliczności” jako o przesłance powstania obowiązku podatkowego. Pojęcie to jest zatem kompleksowe i odnosi się do wystąpienia określonego, nowego stanu faktycznego, niezależnie jak do osiągnięcia tego stanu dojdzie. Ustawodawca tym samym uwzględnił w tych przepisach wszystkie możliwe zdarzenia, których skutkiem jest powstanie obowiązku podatkowego. Niekoniecznie zatem do zdarzenia takiego musi dojść w wyniku dokonania czynności prawnej (np. zawarcia umowy sprzedaży). Co więcej, aby powstał obowiązek podatkowy u danego podatnika, czasem nie jest konieczne wykonanie jakiejkolwiek czynności, obowiązek podatkowy może powstać bowiem w rezultacie przejścia własności przedmiotu opodatkowania będącej rezultatem spadkobrania.

Wątpliwości mogą pojawić się w przypadku rozbudowy budynku. Pytanie bowiem czy rozbudowę budynku związana nierozerwalnie z powiększeniem powierzchni użytkowej, utożsamiać można z wybudowaniem części budynku. Konsekwencją takiego stwierdzenia byłaby bowiem możliwość przesunięcia momentu powstania obowiązku podatkowego do początku nowego roku.

Podstawa prawna:

 • art. 6 ust. 1 UPOL
 • art. 6 ust. 2 UPOL

 

Powiązane tematy:

 • Co to jest część budynku?
 • Co to są wakacje podatkowe?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wybudowania budynku?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wybudowania budowli?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku nabycia gruntu?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku nabycia budynku?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku nabycia budowli?
 • Jak rozpoznać dla celów podatku od nieruchomości rozbudowę budynku?
 • Jak rozpoznać dla celów podatku od nieruchomości modernizację / ulepszenie budynku?
 • Kiedy wynajęcie budynku / mieszkania powoduje powstanie obowiącku podatkowego?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku dziedziczenia?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.