«

»

W jaki sposób spółki rozliczają się z podatku od nieruchomości?

Spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna) są osobami prawnymi, zaś spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna) – jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Do tej ostatniej grupy zaliczane są z reguły również spółki cywilne.

Zasady rozliczania podatku od nieruchomości przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej rozliczają podatek od nieruchomości na tych samych zasadach, które wyznacza art. 6 ust. 9 UPOL.

Podstawową zasadą, która odnosi się do tych rozliczeń jest obowiązek składania deklaracji podatkowych. Termin na złożenie deklaracji rocznej na podatek od nieruchomości upływa dnia 15 stycznia każdego roku. Oprócz tego przepisy nakładają na spółki również obowiązek składania korekt deklaracji podatkowych w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia, które powoduje powstanie obowiązku podatkowego w ciągu roku albo ma wpływ na wysokość opodatkowania.

Deklaracje powinny być składane organowi podatkowemu właściwemu ze względu miejsca położenia przedmiotu opodatkowania. Organem tym będzie zatem wójt, burmistrz albo prezydent gminy, na terenie której znajduje się dany grunt, budynek lub budowla. W praktyce często zatem zdarza się, że podatnicy posiadający większy majątek, rozłożony na terenie kraju, składają deklaracje podatkowej w więcej niż jednej gminie.

Deklaracja powinna zostać sporządzona na specjalnym formularzu, którego wzór w formie uchwały ustala rada gminy. Oznacza to, że na terenie poszczególnych gmin obowiązują różne wzory formularzy. Formularze na podatek od nieruchomości noszą oznaczenie DN-1. Dodatkowo, na terenie niektórych gmin istnieje obowiązek składania załączników do deklaracji, zawierających dokładniejsze informacje na temat poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Załączniki te z reguły noszą oznaczenie ZN-1, ZN-1/A lub ZN-1/B. Podstawę prawną dla wydawania wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości stanowi art. 6 ust. 13 UPOL. Możliwe jest ustalenie składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Zasady składania tych deklaracji zawierać powinna uchwała rady gminy (upoważnienie do wydania takiej uchwały stanowi art. 6 ust. 14 UPOL).

Do składania deklaracji podatkowych zobowiązani są również podatnicy zwolnieni z podatku od nieruchomości (art. 6 ust. 10 UPOL).

Oprócz składania deklaracji na podatek od nieruchomości podatnicy zobowiązani są do wpłacania podatku od nieruchomości. Podatek wpłaca się w dwunastu równych ratach do 15 dnia każdego miesiąca. Wpływ na wysokość raty podatku mogą mieć oczywiście zdarzenia, które wpływają na zmianę wysokości zobowiązania podatkowego w ciągu roku.

Podstawa prawna:

 • art. 6 ust. 9 UPOL
 • art. 6 ust. 10 UPOL
 • ust. 6 ust. 13 UPOL
 • art. 6 ust. 14 UPOL

Powiązane zagadnienia:

 • Jakie skutki niesie za sobą złożenie błędnej deklaracji podatkowej?
 • Na jakim formularzu należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości?
 • Na czym polega specyfika korekty deklaracji na podatek od nieruchomości?
 • Jakie zdarzenia powodują obowiązek złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości?
 • W jaki sposób gmina powinna ustalić wzór deklaracji na podatek od nieruchomości?
 • Kto jest zobowiązany do składania deklaracji na podatek od nieruchomości?
 • Czy podatnicy w całości zwolnieni z podatku od nieruchomości muszą składać deklaracje i informacje podatkowe?
 • Kto jest zobowiązany do składania informacji na podatek od nieruchomości?
 • W jaki sposób rozliczają podatek od nieruchomości osoby fizyczne?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.